6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Yasası (kanun) gereği toplanan verilerinizin yasaya uygun işlenmesi hususunda gösterdiği hassasiyet gereği ve 6698 Sayılı Yasa’nın 10. Maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirebilmek amacıyla aşağıdaki aydınlatma metni hazırlanmıştır.

Tarafınıza ait kişisel bilgiler, Web sitemizi ziyaretiniz, telefon veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, e bülten üyeliğiniz, push notification ve doldurduğunuz iletişim formları vasıtasıyla Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun olarak elektronik yöntemlerle toplanacak ve işlenecektir.

 I) Veri sorumlusu

sharpcam.com.tr : Şehit Osman Avcı mh. Şehit Sinan Özarslan Sk. 21/5 Etimesgut/Ankara, Kanun kapsamında “Veri Sorumlusudur”.

 II) Hangi kişisel verileriniz işlenecek

Aşağıdaki kişisel verileriniz Alcadsoft tarafından KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işleyecektir ve KVK Kanun’una uygun şekilde, idari ve teknik her türlü güvenlik önlemi alınarak, yetkisiz erişime izin verilmeksizin güvenli şekilde saklanacaktır.

(1) Ad – Soyad,

(2) E-posta adresi

(3) Telefon numarası

(4) Çalıştığınız firma bilgisi / Öğrenciyseniz okul bilgisi

(5) Öğrenciyseniz öğrenci belgeniz

(6) IP Adresi

(7) Adres

 III) Kişisel verileriniz hangi amaçla işlenecek

Kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlar için Alcadsoft.com tarafından Kanun kapsamında işlenmektedir:

(1) Talepte bulunan kişilerin bilinmesi,

(2) Gerektiğinde iletişime geçilmesi,

(3) Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,

(4) Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

(5) Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,

(6) Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,

(7) Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,

(8) Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,

(9) Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi,

(10) Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi.

(11) Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,

(12) Talep / Şikayetlerin Takibi,

(13) İletişim ve Bilgi Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

 IV) Kişisel verileriniz kimlere ve hangi amaçla aktarılabilecek

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlar ve Kanun’un belirlediği şartlara göre, kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak, kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde, hizmet sağlayıcıları, tedarikçileri ve kendisinin veya bu sayılanların belirleyeceği üçüncü kişiler/kuruluşlar da dahil olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilir.

İşlenen kişisel verileriniz zorunlu olan bilgiler ile sınırlı olmak kaydı ile yurtiçinde veya yurtdışındaki;

(1) İşin yürütülebilmesi için ilgili şirket personeli ve hizmet alınan firmanın yetkilisi veya personeli ile,

(2) Gerektiğinde yazılım, raporlama, pazarlama işlevlerinin yerine getirilmesi amacıyla tedarikçilerle ve çözüm ortaklarıyla,

(3) Gerekli kalite ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla denetim firmaları ve bilgi güvenliği firmalarıyla,

(4) Şirket adına veri işleyen (IT desteği veren, trafik/müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme ve segmentasyon desteği veren, satış ve pazarlama alanında mailing, arşivleme başta olmak üzere kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren) firmalarla,

(5) Şirketin kullandığı/kullanabileceği bilişim teknolojileri gereği başta AB ülkeleri ve Amerika başta olmak üzere yurt dışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren   firmalar ile bulut bilişim kullanılan durumlarda bulut bilişim hizmetini veren firmalarla,

 V) Kişisel veri işlemenin yöntemi ve hukuki sebebi

Tarafınıza ait kişisel bilgiler, Web sitemizi ziyaretiniz, telefon veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, e bülten üyeliğiniz, push notification, doldurduğunuz iletişim formları vasıtasıyla Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun olarak elektronik yöntemlerle toplanacak ve işlenecektir. Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir.

(1) Sözleşmenin kurulması ve ifası

(2) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü

(3) Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

(4) Açık Rıza

 

VI) Kanun gereğince yasal haklarınız

(1) Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

(2) Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(3) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(4) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(5) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

(6) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(7) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi hususlarına dair kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(8)  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(9) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren dilekçenizi, “Şehit Osman Avcı mh. Şehit Sinan Özarslan Sk. 21/5 Etimesgut/Ankara ”adresine bizzat getirebilir veya noter kanalı ile gönderebilir veya formun imzalı bir suretini [email protected] mail adresine güvenli elektronik imzalı olarak kayıtlı elektronik posta adresinizden iletebilirsiniz. Talepleriniz, talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Talebiniz başkası adına yapılacaksa bu konuda almış olduğunuz bir vekaletnamenin ve kimliğinizi doğrular diğer belgelerin başvurunuza eklenmiş olması gerekmektedir.